Norge: norskNorge: norsk
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Norge: norsk
Norge: norskNorge: norsk
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutschfrançais
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english
USA: english
USA: englishUSA: english

GENERELLE SALGSVILKÅR OG LEVERINGSBETINGELSER

VÅRE GENERELLE SALGSVILKÅR OG LEVERINGSBETINGELSER

1. ANVENDELSE

Disse alminnelige salgsvilkår og leveringsbetingelser gjelder for leveranser fra Max Frank AS, org. nr 928 137 120 MVA, Lienga 6 1414 Trollåsen Norge, dersom ikke annet er særskilt avtalt.

2. LEVERING, RISIKOOVERGANG

2.1 Leveransen
Varene skal leveres i samsvar med de avtalte spesifikasjoner. Kjøperen er selv ansvarlig for at varen tilfredsstiller kjøpers behov.
2.2 Leveringstidspunkt
Levering skal skje til avtalt tid. Hvis kjøperen unnlater å ta imot eller hente varene på den avtalte dagen er kjøperen under enhver omstendighet forpliktet til å betale avtalt vederlag som om levering hadde skjedd.
2.3 Leveringssted
Med mindre annet er avtalt skjer levering Ex Works i henhold til INCOTERMS 2020®
2.4 Risikoovergang
Risikoen for leveransen overføres fra Max Frank AS til kjøper i det varene gjøres tilgjengelige for kjøper/kjøpers transportør hos Max Frank AS, herunder for den enkelte leveranse der leveringen skjer i flere omganger. Dersom levering ikke skjer til avtalt lid, og dette beror på forhold på kjøperens side, går risikoen for varene over på kjøperen ved opprinnelig avtalt tidspunkt for levering.

3. FORSINKELSE

Dersom Max Frank AS likevel ikke vil kunne levere en vesentlig del av større leveranser til avtalt lid, skal Max Frank AS innen rimelig tid meddele kjøper pr e-post om dette og samtidig angi årsaken til forsinkelsen, samt så vidt mulig angi en tilleggsfrist hvorpå oppfyllelse vil finne sted. Kun dersom Max Frank AS har unnlatt å gi slikt varsel, plikter Max Frank AS å erstatte de merkostnader som er påløpt som følge av forsinkelsen i den utstrekning disse kunne vært unngått dersom det hadde vært varslet i tide. Dersom Max Frank AS ikke leverer innen den fastsatte tilleggsfristen og dette ikke skyldes forhold på kjøperens side, kan kjøperen etter forutgående, skriftlig varsel pr e-post inneholdends endelig frist for oppfyllelse, heve avtalen for så vidt angår det av varene som ikke kan nyttiggjøres som forutsatt på grunn av forsinkelsen. Krav fra kjøperen i anledning Max Frank AS forsinkelse utover det som her fremkommer er utelukket, med mindre Max Frank AS’ har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

4. BETALING

4.1 Pris- og valutajusteringer m.v.
Dersom Max Frank AS skal levere varer som ikke befinner seg i riket på tidspunktet for bestilling, kan Max Frank AS forut for levering kreve oppregulering av avtalt pris svarende til valutaendringer og/ eller prisendringer på leveransen fra grossist eller produsent i perioden mellom bestilling og levering.
4.2 Tidspunkt for betaling
Kjøpesummen forfaller til betaling 30 dager netto fra fakturadato. lnnsigelser mot fakturaen må fremsettes pr e-post senest 10 dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling påløper den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 100.

5. MANGLER OG REKLAMASJON

5.1 Undersøkelsesplikt og reklamasjon
Kjøperen plikter straks å undersøke varene ved levering. Eventuelle reklamasjoner må skje skriftlig på mail til info@maxfrank.no og fremsettes senest etter fem virkedager. I motsatt fall anses kjøperen å ha akseptert feil og manglar som burde ha vrert oppdaget. For øvrige feil plikter kjøperen å gi skriftlig melding til Max Frank AS til mail: info@maxfrank.no om mangel uten ugrunnet opphold etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Meldingen skal inneholde en beskrivelse av hvordan mangelen fremstår. Dersom kjøperen ikke fremsetter slikt krav, mister han retten til å fremsette krav på grunn av mangelen. Dersom kjøperen har reklamert og det viser seg ikke å foreligge mangel som Max Frank AS svarer for, har Max Frank AS rett til kompensasjon for det arbeidet og de kostnader reklamasjonen har påført ham. Max Frank AS svarer under enhver omstendighet ikke for mangler som skyldes tilfeldige begivenheter etter risikoens overgang, vanlig slitasje, elde eller mangelfullt vedlikehold, herunder uriktig montering eller feilaktige bruk av salgsgjenstanden.
5.2 Ansvar i tid
Max Frank AS’ ansvar omfatter bare feil eller mangler kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget innen ett år fra risikoen for varen gikk over på kjøper. Dersom Max Frank AS har rettet en mangel eller foretatt omlevering av deler av eller hele leveransen, gjelder ettårs-fristen for denne delen av leveransen fra rettingen eller omleveringen fant sted. Max Frank AS’ mangelsansvar strekker seg uansett ikke ut over 2 år fra den opprinnelige risikoovergangen for leveransen.
5.3 Max Frank AS utbedringsrett og -plikt
Dersom leveransen avviker fra det som er avtalt og det er reklamert iht. pkt. 5.1 og 5.2, plikter Max Frank AS for egen regning å avhjelpe de kontraktsmessige mangear ved utbedring eller omlevering.
Max Frank AS har rett til selv å foreta utbedring eller omlevering, kjøper kan ikke overlate dette til andre for Max Frank AS’ kostnad.
5.4 Kjøperens hevingsrett ved mangler
Dersom Max Frank AS ikke innen rimelig tid har avhjulpet mangel, kan kjøper etter forutgående skriftlig varsel med en rimelig frist for endelig oppfyllelse, heve kjøpet dersom mangelen er vesentlig.
5.5 Ansvarsbegrensning
Max Frank AS svarer ikke for mangler utover det som fremgår av punkt 5.2, 5.3 og 5.4, med unntak av de tilfeller hvor mangelen skyldes at Max Frank AS har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. Max Frank AS svarer ikke for tap som selve mangelen har forårsaket, slik som driftstap, tapt fortjeneste, mer-omkostninger og andre konsekvenstap.


6. ANSVAR FOR TINGSSKADE FORVOLDT AV VARENE

Max Frank AS har intet ansvar for skade voldt av varene a) på fast eiendom eller løsøre eller konsekvenser av slik skade dersom skaden inntreffer etter risikoens overgang til kjøper,
b) på produkter fremstilt av kjøperen eller på produkter der kjøperens produkter inngår. I den utstrekning Max Frank AS skulle bli pålagt slikt ansvar i forhold til tredjemann plikter kjøperen å holde Max Frank AS skadeløs.

7. FRITAKELSESGRUNNER

(force majuere m.v.)
Force majeure fritar partene for ansvar dersom omstendighetene hindrer avtalens oppfyllelse, eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende. Som force majeure regnes enhver hindring partene ikke kan råde over, så som brann, krig, trafikkvanskeligheter, arbeidskonflikt, militær mobilisering, rekvirering, beslag eller valuta-, eksport- og importrestriksjoner, alminnelig energi- eller vareknapphet, samt forsinkelse eller uteblivelse av leveranser fra underleverandører som følge av slike omstendigheter. Omstendigheter som nevnt fritar bare for ansvar dersom deres virkninger på avtalens oppfyllelse ikke kunne forutses ved inngåelsen av avtalen.


8. TVISTER. LOWALG OG VERNETING

Tvister som oppstår i forbindelse med kjøpet skal avgjøres etter norsk rett av de alminnelige domstole ved Max Frank AS verneting.

Contact Contact
Contact

+47 37 41 84 20

Max Frank AS
Lienga 6
1414 Trollåsen
Norge

blub