Denmark: danskDenmark: dansk
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Norge: norsk
Norge: norskNorge: norsk
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutschfrançais
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english
USA: english
USA: englishUSA: english

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Følgende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler vedrørende salg og levering af produkter, tilbehør og til¬knyttede ydelser foretaget af Max Frank ApS (”Virksomheden”) til erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, tilbehør og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.
2.3 Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

3. Produkter, tilbehør

3.1 Produkter og tilbehør. Produkter og tilbehør, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, overholder dansk lovgivning ved leveringen.
3.2 Ansvarsbegrænsning. Produkter, tilbehør og tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til formål der fremgår af det tekniske datablad – eller hvis der ikke foreligger et teknisk datablad, de tekniske specifikationer - på det omtalte produkt. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark.

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for produkter, tilbehør og tilknyttede ydelser følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.
4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, tilbehør eller tilknyttede ydelser senest 30 dage netto fra fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, tilbehør eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 9,5 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.
5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, tilbehør eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, tilbehør og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, tilbehør og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.
6.2 Ordrer. Kunden skal afgive ordrer på produkter, tilbehør eller tilknyttede ydelser til Virksomheden skriftligt eller telefonisk. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt, tilbehør eller ydelse: (i) Ordre/sags nummer, (ii) Varenummer, (iii) Varens navn, (iv) Mængde, (v) Pris, (vi) kontaktperson, (vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, og (ix) Leveringsbetingelser. I tilfælde af, at ordren afgives telefonisk påhviler det i tilfælde af tvivl Kunden at dokumentere, at ovennævnte oplysninger er afgivet og at oplysningerne er korrekte.
6.3 Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, tilbehør eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.
6.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, tilbehør eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

7. Levering

7.1 Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer alle solgte produkter og tilbehør EXW i henhold til de til enhver tid gældende Incoterms, medmindre andet er aftalt.
7.2 Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter, tilbehør og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.
7.3 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter, tilbehør og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

8. Forsinket levering

8.1 Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, tilbehør eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

9. Returvarer

9.1 Returret. Returret gælder, når produktet returneres i intakt originalemballage på nedenstående returbetingelser. Varer krediteres med 70% af ordreværdien, medmindre andet er aftalt.
9.2 Returbetingelser.
- Returnering accepteres kun efter aftale med ansvarlige person (sælgeren).
- Varer, der ikke er en lagervare, eller som er specielt tilpasset, returneres ikke.
- Alle produkter inklusive emballage skal være ubeskadigede ved returnering.
- Ved returnering skal følgesedlen eller fakturaen vedlægges.
- I tilfælde af returnering af et forkert bestilt produkt skal returneringsanmodningen fremsættes snarest muligt senest fem dage fra leveringsdatoen.
- Returforsendelse betales af køberen.

10. Ansvar

10.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.
10.2 Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og tilbehør, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning.
10.3 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre tabet er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
10.4 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11. Gældende ret og værneting

11.1 Gældende ret. Parternes samhandel og enhver tvist, der måtte udspringe af Aftalegrundlaget er i alle henseender underlagt dansk ret.
11.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.


kontakt
Contact Contact
Contact

+45 89 80 94 11

MAX FRANK ApS
Naverland 31
2600 Glostrup
Denmark

blub