Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Norge: norsk
Norge: norskNorge: norsk
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutschfrançais
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english
USA: english
USA: englishUSA: english

Algemene voorwaarden


Max Frank Nederland B.V., versie 2023-1

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
MF: Max Frank Nederland B.V., dan wel een gelieerde vennootschap.
Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met MF een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
Materialen: de materialen die Afnemer koopt van MF en MF verkoopt (en levert) aan Afnemer.
Overeenkomst: de overeenkomst die MF met Afnemer sluit ter verkoop van Materialen.
AV: deze algemene voorwaarden

Artikel 2 - Algemeen
2.1 Deze AV zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van MF met betrekking tot de verkoop, productie en levering van Materialen, dan wel daarmee verbonden diensten.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen MF en de opdrachtgever.
2.3 Indien een van de bepalingen uit deze AV nietig (dan wel onverbindend) is of wordt verklaard, stellen MF en Afnemer een nieuwe bepaling op die zo dicht mogelijk bij de nietige (dan wel onverbindende) verklaring aansluit.
2.4 Indien MF met meerdere Afnemers een Overeenkomst aangaat, geldt dat iedere Afnemer hoofdelijk aansprakelijk is voor de gehele jegens MF te verrichten prestatie.

Artikel 3 - Offertes en aanbiedingen
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van MF zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 Indien een offerte of aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door Afnemer wordt aanvaard, heeft MF het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen en/of een nieuwe offerte of aanbieding uit te brengen.
3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst.
3.4 Alle in de offertes/aanbiedingen (en/of Overeenkomst) genoemde prijzen zijn exclusief levering en transport, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4 - Levering
4.1 Levering vindt plaats op het overeengekomen tijdstip en op de overeengekomen locatie. Bij gebreke van een overeengekomen plaats, bepaalt MF eenzijdig en bindend het moment en de locatie waar de Materialen worden geleverd, dan wel kunnen worden opgehaald door Afnemer.
4.2 Het aanbieden van de Materialen op het in lid 1 bedoelde moment en locatie, geldt als (feitelijke en juridische) (af)levering, ongeacht of Afnemer de Materialen al dan niet in ontvangst neemt of laat nemen.
4.3 Het risico (waaronder, doch niet uitsluitend begrepen: van verlies, diefstal of beschadiging) van de Materialen gaat over op Afnemer op het moment van (af)levering.
4.4 Alle op de aanbieding, offertes en/of Overeenkomst genoemde leverdata en -tijden zijn indicatief en bij benadering. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan de door MF genoemde levertijden.
4.5 Indien ex lid 1 de Materialen worden geleverd op een locatie van, of beheerd door of namens, Afnemer, staat Afnemer er voor in dat de locatie toegankelijk is voor het voertuig waarmee de Materialen worden geleverd. Afnemer draagt zelf zorg voor het vakkundig en veilig lossen van de Materialen.

Artikel 5 - Prijzen en betaling
5.1 MF kan eenzijdig de (overeengekomen) prijs voor de Materialen verhogen en/of de omvang/aantallen van de te leveren Materialen verminderen, indien één of meerdere van de navolgende omstandigheden zich voordoet:
i) Stijging van de prijzen van grondstoffen of halffabricaten die gebruikt zijn of worden ter fabricage van de Materialen.
ii) Stijging van lonen en/of vervoerskosten (waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen stijgingen van brandstofprijzen en/of laagwaterstand).
iii) Omstandigheden die MF ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet had kunnen voorzien.
iv) Teneinde te voldoen aan de Overeenkomst moet MF aanvullende kosten maken (waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen bijzondere en/of ongewone en/of tijdrovende prestaties) en/of bijzondere risico’s nemen (waaronder, doch niet uitsluitend, bij werktuigen op natte stortplaatsen en gevaarlijke hellingen).
5.2 Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn en op het in de factuur van MF genoemde bankrekeningnummer. Bij gebreke van een overeengekomen termijn dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Afnemer dient uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum eventuele opmerkingen of onjuistheden kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de door MF gestuurde factuur vaststaat.
5.3 Bij niet-tijdige betaling is Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist en is Afnemer vanaf dat moment een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.
5.4 Indien Afnemer in verzuim is ten aanzien van de betalingsverplichting jegens MF en niet (alsnog) nakomt nadat MF Afnemer (minimaal eenmalig) schriftelijk heeft aangemaand om alsnog na te komen, is Afnemer aan MF buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de totale prijs van de Materialen, met een minimum van € 2.500,--.
5.5 Afnemer is te allen tijde gehouden het door hem verschuldigde tijdig aan MF te voldoen en doet onherroepelijk afstand van zijn recht op verrekening ex artikel 6:127 BW en zijn recht op opschorting ex artikel 6:52 BW.
5.6 Indien er een gegrond vermoeden bestaat dat Afnemer zijn verplichtingen niet tijdig en/of volledig zal (kunnen) nakomen, is Afnemer verplicht op eerste verzoek van MF terstond genoegzaam en in de door MF gewenste vorm zekerheid te stellen. Zolang Afnemer daaraan niet heeft voldaan, is MF gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten.
5.7 Indien Afnemer aan een verzoek, als bedoeld in het voorgaande lid, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden alle betalingsverplichtingen van Afnemer direct opeisbaar.
5.8 Een uitvoerdersbon (of schriftelijk stuk ter goedkeuring van een dergelijke strekking), is niet vereist voor de opeisbaarheid van de facturen van MF, tenzij schriftelijk anders in de Overeenkomst is overeengekomen. In dat geval geldt dat een uitvoerdersbon (of schriftelijk stuk ter goedkeuring van een dergelijke strekking) uiterlijk binnen vijf werkdagen na (af)levering van de Materialen aan MF wordt verstrekt, bij gebreke waarvan de uitvoerdersbon (of schriftelijk stuk ter goedkeuring van dergelijke
Max Frank Nederland BV – algemene voorwaarden – vanaf 2023 3
strekking) als verstrekt heeft te gelden.

Artikel 6 - • Verplichtingen Afnemer
6.1 Afnemer zorgt ervoor dat MF tijdig kan beschikken over alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de (eventuele) vervaardiging van de Materialen.
6.2 Afnemer is verplicht om MF onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele duidelijke fouten of gebreken in de constructies en werkwijzen, bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die MF voornemens is te leveren of toe te passen.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud
7.1 MF behoudt zich het eigendom voor van alle geleverde Materialen totdat Afnemer alle verplichtingen uit deze Overeenkomst volledig is nagekomen, met inbegrip van eventuele nevenvorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst (waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen de rente- en incassokosten ex artikel 5 van deze AV).
7.2 Zolang het eigendom van de Materialen niet op Afnemer is overgegaan, mag Afnemer de Materialen niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf en Afnemer niet in verzuim is om te voldoen aan enige verplichting jegens MF.

Artikel 8 - Garanties
8.1 MF verstrekt geen garanties op de Materialen (noch enige adviezen), behoudens indien en voor zover ander schriftelijk overeengekomen in de Overeenkomst.
8.2 Elke (overeengekomen) garantie vervalt nadat Materialen door of namens MF zijn verwerkt en/of aangepast, en/of indien MF niet aantoont dat zij onderhoud heeft gepleegd aan de materialen en/of indien de Materialen gebruikt worden voor een ander doel dan waarvoor ze zijn bestemd en/of het litigieuze gebrek niet binnen vijf kalenderdagen na ontdekking door Afnemer schriftelijk is gemeld bij MF.

Artikel 9 - Reclames
9.1 Afnemer dient de geleverde Materialen onmiddellijk na feitelijke levering te inspecteren op eventuele gebreken en/of beschadigingen. Eventuele zichtbare gebreken en/of beschadigingen dienen binnen drie werkdagen na levering te worden gemeld, bij gebreke waarvan elk recht van Afnemer om een beroep te doen op een gebrekkige prestatie van MF, vervalt.
9.2 Indien bij feitelijke levering een gebrek en/of beschadiging wordt geconstateerd, welke toerekenbaar is aan MF, zal MF, naar haar keuze, de betreffende Materialen kosteloos vervangen, dan wel een (naar de opvatting van MF) redelijke prijsvermindering verlenen aan Afnemer.
9.3 Indien Afnemer nalaat de Materialen te inspecteren (zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel), dan wel niet kan aantonen dat hij ze bij aflevering heeft geïnspecteerd, geldt dat de Materialen door MF te zijn geleverd zonder enig gebrek en/of tekortkoming.
9.4 Elke aansprakelijkheid van MF jegens Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst (dan wel daarmee verbonden of daaruit voortvloeiende rechtsrelaties) vervalt binnen één jaar nadat de Materialen (feitelijk) zijn geleverd aan Afnemer.
9.5 Afnemer doet onherroepelijk afstand van zijn recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
10.1 MF is niet aansprakelijk voor i) schades/kosten die niet gedekt zijn door enige verzekering, ii) en/of schades/kosten die overeengekomen prijs van de Materialen (of
Max Frank Nederland BV – algemene voorwaarden – vanaf 2023 4
het gebrekkige deel daarvan) overstijgen iii) en/of schade van meer dan € 22.500,--, iv) indirecte schade.
10.2 Onder indirecte schade wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, immateriële schade en/of schade van derden.
10.3 De in lid 1 en 2 genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden (enkel) niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van MF.
10.4 Afnemer vrijwaart MF tegen alle mogelijke kosten/schade/aansprakelijkheid die de in dit artikel genoemde beperking van aansprakelijkheid te boven gaat, daaronder uitdrukkelijk begrepen vorderingen van derden en eventueel door MF te maken kosten voor juridische bijstand.

Artikel 11 - Overmacht
11.1 In geval van overmacht is MF gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en controle van MF, die de nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of bemoeilijkt, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen: stakingen, brand, waterschade, storingen in communicatiemiddelen, overheidsmaatregelen, onmogelijkheid tot (tijdige) levering van grondstoffen en/of halffabricaten, oorlogen, maatschappelijke en/of politieke onrust en/of epidemieën en/of pandemieën.
11.3 Afnemer komt geen beroep op overmacht toe.

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de Materialen (dan wel daarmee verbonden c.q. aan ten grondslag liggende tekeningen, berekeningen, stukken, etc.), inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten en andere rechten van intellectuele eigendom, berusten uitsluitend bij MF (dan wel een aan MF gelieerde vennootschap) en gaan niet over op Afnemer.
12.2 Het is Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MF, de Materialen geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te verveelvoudigen, te distribueren, openbaar te maken, of te reverse-engineeren.
12.3 Afnemer vrijwaart MF voor alle aanspraken van derden ter zake van vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden, die het gevolg zijn van het gebruik van de Materialen door Afnemer.
12.4 Bij constatering van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van MF (dan wel een aan MF gelieerde vennootschap) en/of haar licentiegevers, is MF gerechtigd om alle maatregelen te nemen die zij nodig acht om deze inbreuk te beëindigen en/of herhaling te voorkomen, zonder dat dit Afnemer enige aanspraak op schadevergoeding geeft.
12.5 Bij overtreding door Afnemer van enige bepaling uit dit artikel verbeurt zij aan MF een direct opeisbare boete van € 100.000,--, onverminderd het recht van MF om (naast de boete) de werkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 13 - Beëindiging Overeenkomst
13.1 MF heeft het recht om de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Afnemer:
i) in verzuim is met de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst;
ii) surseance van betaling heeft aangevraagd of verleend heeft gekregen, dan wel in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag hiertoe bij de rechtbank is
Max Frank Nederland BV – algemene voorwaarden – vanaf 2023 5
ingediend of hiertoe voorbereidende handelingen verricht (een aanvraag op grond van de WSNP hier tevens onder verstaan);
iii) overgaat tot staking of liquidatie van zijn onderneming;
iv) de beschikking verliest over een (aanzienlijk) deel van zijn vermogen;
v) rechtspersoonlijkheid verliest;
vi) de gewenste leverdatum met meer dan drie weken verlaat.
13.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst door MF op grond van dit artikel, is MF gerechtigd om alle vorderingen op Afnemer direct en volledig op te eisen en de verdere uitvoering van de Overeenkomst beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 14 - Geschillen en toepasselijk recht
14.1 Alle geschillen tussen MF en Afnemer worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch. MF is tevens gerechtigd een geschil voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw.
14.2 Op alle overeenkomsten tussen MF en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.3 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op de Overeenkomst (dan wel daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen).

Contact Contact

+31 162 241 051

Max Frank Nederland B.V.
Ramgatseweg 9a
4941 VN Raamsdonksveer
Nederland

blub