Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Norge: norsk
Norge: norskNorge: norsk
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english
USA: english
USA: englishUSA: english

Algemene verkoop voorwaarden

Max Frank Nederland BV

Ramgatseweg 9a
4941 VN RAAMSDONKSVEER

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities en toepassing: 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘MF’ verstaan: Max Frank Nederland bv en alle gelieerde vennootschappen.
2. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘wederpartij’ verstaan, diegene die als opdrachtgever, huurder, koper of elke andere hoedanigheid optreedt bij een overeenkomst met MF.
3. Deze MF Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen (waaronder overeenkomsten en aanbiedingen) tussen MF en vennoten/bestuurders daarvan (hierna allen te noemen: MF) en de wederpartij. Onder de rechtsbetrekkingen vallen onder meer: verkoop en/of levering van zaken, waaronder bouwtechnische materialen, en ook verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook. De betrekkingen worden hierna genoemd ‘overeenkomst(en)’.
4. Eventuele algemene voorwaarden van wederpartij binden MF niet.
5. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk. De overige voorwaarden waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. De afwijking van deze voorwaarden geldt slechts voor de bij die overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij die afwijking in een volgende overeenkomst wordt bevestigd.
6. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, die zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluit. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop MF om andere redenen geen beroep kan doen.

Artikel 2 Overeenkomst: 1. Van de door MF gedane offertes maken deel uit ontwerpen, (technische) tekeningen en beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven, berekeningen en dergelijke, en ook eventuele bijlagen en bescheiden die op de offertes van MF betrekking hebben. Dit alles blijft eigendom van MF, moet op verzoek van MF worden teruggegeven en mag zonder uitdrukkelijke toestemming van MF niet worden gekopieerd, of aan derden afgegeven.
2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het vrijblijvend aanbod MF heeft bereikt, tenzij MF het vrijblijvend aanbod onmiddellijk na ontvangst van de acceptatie herroept. Het enkel uitbrengen door MF van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht MF niet tot het sluiten van een overeenkomst.
3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod worden gebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst eerst tot stand indien en zodra MF aan wederpartij schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van het aanbod in te stemmen. De instemming wordt echter nimmer geacht betrekking te hebben op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door de wederpartij worden gebruikt.
4. Rechtshandelingen van wederpartij met ondergeschikten binden MF niet, tenzij en voor zover met deze rechtshandelingen door MF uitdrukkelijk wordt ingestemd.

Artikel 3 Afwijkingen: 1. Prijsopgaven in de overeenkomst worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod geldende prijzen. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen, belastingen en rechten van overheidswege.
2. MF is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of bestaande overheidsheffingen, in - en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
3. MF mag afwijken van verstrekte technische gegevens, maten, capaciteiten e.d. voor zover deze afwijking van geringe betekenis is. Afwijkingen van 10% of minder in het totale werk en afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
4. De prijs in de overeenkomst is gebaseerd op de normale arbeidstijd- en duur overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke CAO Indien ingevolge deze CAO recht bestaat op een bijzondere toeslag (bijvoorbeeld overuren), zal MF de prijs evenredig kunnen verhogen.
5. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra kosten gemaakt worden (bijvoorbeeld bij bijzondere prestaties, ongewone, bijzondere, tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden) en/of extra risico’s aanwezig zijn, bijvoorbeeld bij werktuigen op natte stortplaatsen en gevaarlijke hellingen, zal MF een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening mogen brengen, evenredig aan deze risico’s en te maken kosten.
6. MF is altijd bevoegd om de overeenkomst uit te laten voeren door derden.
7. De door MF opgegeven aantal uren zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 4 Tarieven/prijzen: 1. Voor alle werkzaamheden en zaken zullen prijzen en /of tarieven (hierna tezamen genoemd: prijzen) door partijen worden overeengekomen, bij gebreke waarvan het geldende branchetarief wordt aangehouden, tenzij de door MF gebruikelijk gehanteerde prijs hoger is (in dat geval geldt die laatst bedoelde prijs).
2. Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden MF niet, tenzij die in een volgende overeenkomst worden bevestigd.

Artikel 5 Betaling en zekerheden: 1. Wederpartij dient de factuur zonder aftrek van enige korting of schadevergoeding of verrekening van andere vorderingen en zonder opschorting, binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen op een door MF aangewezen bank- of girorekening. Evenzo is de wederpartij zonder aftrek van enige korting of schadevergoeding of verrekening en zonder opschorting gehouden andere verplichtingen na te komen binnen gerede tijd. De vordering betreffende de prestatie van MF is direct vanaf het ontstaan van een overeenkomst opeisbaar, zelfs zonder facturatie.
2. Bij meerdere vorderingen en/of bestanddelen wordt een betaling door wederpartij toegerekend aan de wettelijk aangewezen vordering en/of het wettelijk aangewezen bestanddeel, ongeacht welke vordering of welk bestanddeel de wederpartij aanwijst.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn bedoeld in lid 1, wordt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf de vervaldag een contractuele rente ad 12% per jaar verschuldigd, en ook gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten ter grootte van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 115,00, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk gemaakt zijn. Indien de wettelijke rente in een bepaalde periode hoger is dan de contractuele rente, geldt voor die periode de wettelijke rente in plaats van contractuele rente. Onder gerechtelijke kosten worden onder meer begrepen alle kosten tot inning van de vordering, zoals de kosten van beslag, proceskosten en kosten van een faillissementsaanvraag.
4. MF is gerechtigd alvorens te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst of de overeenkomst voort te zetten, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van wederpartij te bedingen. Bij ieder verzuim is wederpartij verplicht om naar het oordeel van MF voldoende zekerheden, waaronder inpandgeving, te verstrekken ter nakoming van de betalingsverplichtingen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is. Bij ieder verzuim is de wederpartij verplicht op andere wijze aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. MF is altijd gerechtigd de in de vorige zin bedoelde betalingswijze te weigeren.
5. De wederpartij verleent MF reeds nu voor alsdan pandrecht op alle zaken die in het kader van de overeenkomst door de wederpartij in de macht van MF worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de wederpartij in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan MF verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.
6. MF heeft een retentierecht op alle zaken die in het kader van de overeenkomst door wederpartij in de macht van MF wordt gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de wederpartij in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan MF verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder begrepen. De kosten die gepaard gaan met het bewaren op basis van het retentierecht zijn voor rekening van de wederpartij.
7. De weigering door de wederpartij de gevraagde zekerheidstelling te geven geeft MF het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud: 1. Alle te leveren en geleverde zaken, goederen en/of stoffen, uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, blijven onvervreemdbaar en onbezwaarbaar eigendom van MF tot de wederpartij zal hebben voldaan de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door MF krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, en krachtens een zodanige overeenkomst ten behoeve van de verkrijger verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede over vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten.
2. De wederpartij heeft, zolang deze niet in enig verzuim is met betrekking tot de naleving van enige overeenkomst met MF, het recht om de geleverde zaken, goederen en/of stoffen zoals in zijn bedrijf gebruikelijk te bewerken en te verwerken. Indien het eigendomsrecht van MF na bewerking door zaaksvorming, vermenging, natrekking e.d. teniet gaat, draagt de wederpartij reeds nu voor alsdan de (mede)eigendom van de aldus ontstane nieuwe zaak naar verhouding van de factuurwaarde op MF over. De wederpartij treedt kosteloos als houder en bewaarnemer van het goed waarvan aan MF de (mede)eigendom toekomt.
3. Indien de wederpartij in verzuim is, is MF bevoegd de zaken, goederen en/of stoffen direct op te eisen van een ieder die de zaken, goederen en/of stoffen houdt.

Artikel 7 Intellectuele eigendom: MF behoudt zich te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot al hetgeen hij aan wederpartij heeft geleverd, waaronder aan de wederpartij gedane technische voorstellen en aanwijzingen, inclusief alle bescheiden en tekeningen die daarvan del uitmaken. aan.

Artikel 8 Aflevering en risico: 1. De door MF opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering zal MF derhalve schriftelijk in gebreken te worden gesteld.
2. Aanvangstijd van het werk en opleveringstermijn waarbinnen de opdracht uitgevoerd moet worden, worden bij benadering vastgesteld. De aanvangstijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van MF.
3. MF heeft het recht de overeengekomen prestatie te wijzigen, indien dit gelet op de omstandigheden naar het oordeel van MF voor het goed uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is. Indien de wijziging meerwerk met zich meebrengt, wordt dit aangemerkt als kostenverhogende omstandigheden, en heeft MF recht op bijbetaling, zonder dat er schriftelijke toestemming van de wederpartij vereist is.
4. MF zal indien hij van oordeel is dat de kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden de wederpartij hiervan op de hoogte stellen. Wederpartij zal in dat geval op korte termijn overleg plegen met MF in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed. Indien wederpartij het hiervoor genoemde overleg niet pleegt wordt hij geacht met verrekening of vergoeding van de kostenverhoging in te stemmen.
6. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken, goederen en/of stoffen aan de wederpartij ter plaatse waar MF haar bedrijf uitoefent. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij mededeling van MF aan wederpartij dat de zaken, goederen en/of stoffen kunnen worden afgehaald.
7. Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering. De wederpartij is zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim, indien hij de af te leveren zaken niet na het eerste verzoek van MF ophaalt of, indien levering op een ander adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
8. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij franco levering is overeengekomen.
9. Het aannemen van zaken van MF door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

Artikel 9 Reclames: 1. De wederpartij zal met bekwame spoed na de prestatie van MF onderzoeken of MF de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden MF er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De wederpartij dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving in ieder geval te doen binnen uiterlijk acht kalenderdagen na op- of aflevering, op straffe van verval.
2. MF is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. De nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig deugdelijk.
3. De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk indien de wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
4. De factuur van MF geldt als correct, indien de wederpartij niet binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum een protest bij MF schriftelijk heeft ingediend.
5. Indien de in het eerste en vierde lid bedoelde termijnen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte wederpartij als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van MF voor de wederpartij redelijkerwijs mogelijk is.
6. De prestatie van MF geldt in elk geval als deugdelijk, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
7. Iedere vordering jegens MF op basis van reclames vervalt door het enkele verloop van een jaar. De vervaltermijn vangt aan op de dag volgende op die waarop de wederpartij zowel met de schade als met de aansprakelijke persoon bekend is geworden.
8. Ter zake tekortkomingen van MF (al dan niet toerekenbaar) is ontbinding door de wederpartij niet mogelijk.

Artikel 10 Aansprakelijkheid: 1. MF is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan haar kan worden toegerekend. Hiervan is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Van een niet-toerekenbaarheid als bedoeld in lid 1 is onder andere sprake bij extreme en /of ongeschikte weersomstandigheden, ziekte van het personeel, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, belemmering van de transportroute, storingen in het bedrijf van MF of in dat van één van de toeleveranciers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, storingen van machines gebruikt door MF of betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden, vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij MF die is ontstaan door vertraging van andere werkzaamheden van MF die zijn ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden.
3. MF aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld of toedoen van de wederpartij of derden waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is. Tevens is MF niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering door ondergeschikten van MF van instructies, adviezen of opdrachten van wederpartij die buiten de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden vallen, tenzij wederpartij aantoont dat dit te wijten is aan grove schuld of opzet van ondergeschikten van MF.
4. De verplichting tot vergoeding van geleden schade zal in geen geval betrekking kunnen hebben op eventuele omzetderving of andere eventuele bedrijfsschade en/of gevolgschade.
5. MF is nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze niet door een verzekering wordt of redelijkerwijs kan worden gedekt.
6. De verplichting tot vergoeding van schade zal nimmer meer belopen dan tot ten hoogste crediteren van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) van het niet of onjuist uitgevoerde gedeelte.
7. In ieder geval is MF nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze schade meer bedraagt dan € 22.500,00.
8. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geeft MF geen enkele garantie op door haar geleverde zaken of door haar uitgevoerde werkzaamheden, gegeven adviezen of onderzoeken. Indien de geleverde zaken en diensten aan MF zijn gegarandeerd door leveranciers van deze zaken of diensten, zal MF deze rechten jegens deze leveranciers op eerste verzoek en op kosten van de wederpartij voor zover mogelijk overdragen aan de wederpartij.
9. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen houdt de opdracht van MF niet meer in dan een inspanningsplicht om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren en/of de overeengekomen zaken te leveren. MF garandeert derhalve niet dat de door haar uitgevoerde werkzaamheden of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door de wederpartij beoogde doel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
10. Leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij MF kunnen dezelfde verweermiddelen jegens de wederpartij inroepen ter afwering of beperking van aansprakelijkheid, indien zij door de wederpartij worden aangesproken.

Artikel 11 Vrijwaring: Indien MF terzake van enige schade of gedeelte van het schadebedrag waarvoor zij krachtens de overeenkomst c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk zou zijn indien die schade door de wederpartij werd geleden, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de wederpartij MF terzake volledig vrijwaren en MF alles vergoeden wat MF aan deze derde dient te voldoen. De wederpartij is tevens verplicht MF te vrijwaren voor schade van en/of door boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege. Deze vrijwaringsverplichtingen van wederpartij gelden tevens voor de leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij MF.

Artikel 12 Meer wederpartijen: Voor het geval meerdere wederpartijen tezamen een overeenkomst zijn aangegaan, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van de wederpartijen, voortvloeiende uit die overeenkomst.

Artikel 13 Competentie en toepassing Nederlands recht: 1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.
2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘‘s-Hertogenbosch. MF is ook gerechtigd geschillen aan een andere wettelijk bevoegde rechtbank voor te leggen.
3. Op de offertes, aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
4. Het Weens Koopverdrag (CISG) van 11 april 1980 (Trb. 1986,61) is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Raamsdonksveer, september 2014

Contact Contact
Contact

+31 162 241 051

Max Frank Nederland B.V.
Ramgatseweg 9a
4941 VN Raamsdonksveer
Netherlands