Sweden: svenskaSweden: svenska
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Egcobox programvara – versionsanvisningar

Anmärkningar om ändringar i programversionerna

Version 4.0.10

Datum: 01.03.2018

Ändringar:

 • Överhöjningsberäkning ändrad
 • Lätt förändrad Desktop-symbol

Version 4.0.9

Datum: 29.01.2018

Ändringar:

 • Ny MAX FRANK-Logo
 • Ny Desktop-Icon
 • Ny databank med anpassade typer
 • Anonym nöjd-kund-enkät visas inte längre

Version 4.0.8

Datum: 07.07.2017

Ändringar:

 • Nya databasen med anpassade Egcobox® element för Österrike och Tyskland.
 • Landspecifika beräkningsunderlag för Frankrike, Kroatien och Rumänien har tillfogats.
 • För väggelementen har väggbredden infogats i Egcobox® benämningen.
 • EGCO design utgår (förut EGCO AG Schweiz, aktuell MAX FRANK AG Schweiz).

Varning:

 • Anmärkning vid öppnande av äldre beräkningsversioner som inte innehåller aktuella Egcobox® element. Varningen visas vid upprättande av rapport, beställningslista eller export till DXF-fil gällande aktuell post. Vid omberäkning beräknas alla poster med aktuella Egcobox® element.

Användaranalys:

 • Efter att programvaran har installerats kommer information om användaruppgifter sparas och behandlas i en loggfil.
 • Denna hantering sker anonymt. Återkopplingar till en person är inte möjliga.
 • Aktualiserad integritetspolicy, uppdaterad maj 2017.

Anonym förfrågan om kundnöjdhet:

 • Programvaran skall utvecklas och optimeras för användaren.
 • Vid öppnande av programmet ber vi dig därför om att delta i en kort (sju frågor) och anonym online-förfrågan från Max Frank GmbH & Co. KG.
 • Förfrågningsfältet är på tyska och engelska.

Version 4.0.5

Datum: 27.09.2016

Ändring(ar):

 • Ny databas enligt aktuella Egcobox® typer och metriska, expansionsfria element
 • Förbättring för etappvis placering av balkonginfästningar inom hörnområden (Tyskland och Europa 800 mm)
 • Nya bilder för modellval i användargränssnittet
 • Ny altanmodell med motsatt infästning av Egcobox® element
 • Förbättring av tillval „Infoga knutpunkt“ på området geometriska former
 • Positionering av kantelement på alla fria plattkanter („kantförstärkning“) möjlig
 • Infogning av mått från monteringsritningen i användargränssnittet och resultatutskriften
 • Vid beräkning av innerhörn sker automatiskt val av element med tjockare betongtäckskikt
 • Förbättrad inmatning av ett „tillkommande“ nedre betongtäckskikt Δcu
 • Exaktare beskrivning av nedböjning för lastfall SLS „Tillstånd I/osprucken betong“
 • Kantelement/ursparningar kan anges med en längd på upp till 20 m
 • Höjning av maximalt balkongantal till 50 stycken

Resultatutvärdering:

 • Exportmöjlighet för beställningslistan som excel-fil (*.xlsx-fil)
 • Infogning av DXF-ritning „Tvärkraftselement med inskruvad tvärkraftsstav“
 • Infogning av ritning på lagerkrafter för stödpelare och väggar/bärbalk
 • Tydligare åtskiljning av nya balkongposter i resultatutskriften
 • Infogning av „Förloppsindikator“ vid upprättande av resultatutskrift, DXF och beställningslista
 • Anpassning av kolumnbredd i resultatöversikten
 • Infogning av tillval „Markera poster i beställningslistan“
 • Minskning av filstorlek av långa resultatutskrifter

Språkversioner:

 • Förbättring för etappvis placering av balkonginfästningar inom hörnområden (Schweiz 1200 mm)
 • Nya svenska Egcobox® element med en längd på 500 mm
 • Anpassning av fjäderspänning till schweiziska element

Varningar:

 • Infogning av en varning gällande Nederländerna element som tillhandahålls endast för fogar på 80 mm
 • Infogning av en varning för överskridande av max. betongtäckskikt (inre hävstång för kort)
 • Infogning av varning för mittemot liggande Egcobox® element med olika isoleringstjocklekar

Korrektur:

 • Korrektur av beräkning av överhöjningar gällande svenska element
 • Åtgärdande av fel vid val av AT-element med långa spännstänger
 • Korrektur av rapportvärden för min. skjuvkraft MEd och min. tvärkraft VEd
 • Åtgärdande av fel vid förskjutning av kantelement

Version 3.0

Datum: 20.05.2014

Ändring(ar):

 • Omställning av beräkningsprogram för Egcobox® till nya Egcobox-typer enligt Eurokod.
 • Anpassning av fjäderspänning för mer realistiska resultat.
 • Revidering av statikversionen.
 • Polsk standard: Säkerhetsfaktorerna ändrades till resp. 1,30.
 • Polsk standard: Förinställningen av laster på bärverk uppgår nu till 5,0 kN/m².

Version 2.0

Datum: 27.10.2009

Ändring(ar):

 • Planritning och monteringsritning (inkl. uppmätning) har reviderats helt.
 • Nya standarder: Slovenien och Ukraina.
 • Det finns möjlighet för att lägga elementen med mellanrum (punktlager).
 • Nytt isoleringsmaterial: Styrofoam.
 • Elementval altan-balkong: Den utkragande balken spänns in med momentstyva element. På sidan stöds plattan med tvärkraftselement. Tvärkraftselementen får ett 10 mm tjockare betongtäckskikt (2 skikt) eftersom armeringen annars skulle kollidera.
 • Elementval för inåtgående hörn: Balkongplattan spänns in med momentstyva element. På så sätt får sidoelementen i hörnen ett 10 mm tjockare betongtäckskikt (2 skikt) eftersom armeringen annars skulle kollidera.
 • Schweiz: Förinställda horisontallaster på räcke: 0,8 kN/m enligt schweizisk standard SIA 260. För Tyskland och enligt alla andra standarder har horisontallast på räcke ställts in på 0,5 kN/m.
 • Schweiz: Förinställd höjd handledare: 1,20 m enligt schweizisk standard SIA 260. För Tyskland och enligt alla andra standarder har handledarhöjden ställts in på 1,00 m.
 • Projektnamnet matas ut i statik. Hittills har meddelandefältet av misstag varit tomt.
 • Gällande linjelast har överskridning uppstått under vissa omständigheter. Därför har linjelasten av misstag inte angripit.
 • Gällande altan-balkong har lagren inte genererats korrekta. På grund av detta var snittkrafterna inte symmetriska.
 • Linjelasten i inåtgående hörnbalkong sker parallellt med fogen (förut: linjelast parallell med bakre infästning).
 • Gällande polska standarden fastställdes den partiella säkerhetsfaktorn för egenlast med = 1,15 och nyttolasten med = 1,3. Värdena mEd och vEd i dimensioneringstabellen skall därför multipliceras med faktor 0,9.

Version 1.2

Datum: 30.01.2009

Ändring(ar):

 • Nytt språk: Ryska.
 • Nya isoleringsmaterial: Cellglas och polystyren 0,031. På grund av materialets utomordentliga isoleringsegenskaper har polystyren 0,031 förinställts som standard. Det gamla isoleringsmaterialet polystyren (0,035) utgår.
 • Visning av statik (förut stycklista) och beställningslista (förut postlista) sker som PDF.
 • Inåtgående hörn: Endast vanliga element kan väljas (förut +/- element).
 • Uppdelning av element för enkel bärbalk och balkong på stödbalk sker numera enhetligt. Hittills var valet av element matematiskt korrekt, men svårt att härledas. Därutöver sker uppdelningen av element enligt mer ekonomiska aspekter.
 • Sektionsritningar för koniska balkonger visas nu korrekt:
  - Sektionsritning konisk ha < he och
  - Sektionsritning konisk ha > he.
 • Förinställd hållfasthetsklass för schweiziska standarden är C25/30 (förut C20/25).
 • Gällande schweiziska standarden anges alltid tvärkraftförstärkningen (QA, QB och QC).
 • Förut angavs QA inte alls.
 • Firmaloggan skaleras automatiskt. Därmed bortfaller begränsning av storleken med 150x150 pixel.
 • På grund av namnändringen i Österrike har kontaktadresserna anpassats: Max Frank GesmbH i stället för ABSTA.
 • Integritetspolicyn har anpassats till respektive lagstiftning och tillhandahålls online.
 • I statusfältet anges numera teknisk support (förut: programnamn och datum).

Version 1.1

Datum: 25.08.2008

Ändring(ar):

 • Nya språk: Slovenska och holländska.
 • Flera kontaktadresser: Max Frank UK, ABSTA filialkontor Dornbirn (Österrike) och Max Frank Nederland BV
 • Förbättrad hanterbarhet: Programmet har gestaltats användarvänligare gällande felhantering.
 • Gällande beräkningar enligt italiensk standard skall beaktas att den partiella säkerhetsfaktorn för permanenta laster har sänkts till 1,30 i förinställningarna i Egcobox® programvaran. Detta framgår av D.M. (Decreto Ministeriale/ministerdekret) av den 14 januari 2008. Användaren av programmet ansvarar själv för att ev. anpassa detta värde.
 • Från och med nu tillhandahålls manualen för Egcobox® programvaran på tyska och engelska.

Version 1.0

Datum: 01.05.2008

Ändring(ar):

 • Första publikation.
Kontakt Kontakt

+46 40 94 70 70

MAX FRANK AB
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sweden